لبخندهای احمقانه ی یک زن

» تکه پاره های عاشقانه ی رویا... قسمت یازدهم :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٦
» سال جدید :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٦
» تکه پاره های عاشقانه ی رویا ... بخش دهم... :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٥
» تکه پاره های عاشقانه ی رویا... بخش نهم :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٥
» تکه پاره های عاشقانه ی رویا. قسمت اول بازنویسی :: پنجشنبه ٤ آذر ۱۳٩٥
» تکه پاره های عاشقانه ی رویا، بخش هشتم :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٥
» تکه پاره های عاشقانه ی رویا.بخش هفتم. :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٥
» تکه پاره های عاشقانه ی رویا، بخش ششم :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳٩٥
» پدربزرگ :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥
» اولین پست سال 95 :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
» لباس زیبا :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٤
» تکه پاره های عاشقانه ی رویا ، بخش چهارم :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٤
» کیمیا :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤
» تکه پاره های عاشقانه ی رویا . بخش سوم . :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳٩٤
» شمع ها :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» سفرنامه :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤
» خوابِ رویایی :: شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤
» رعد و برق :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤
» اولین پست سال 94 ... تکه پاره های عاشقانه ی رویا بخش دوم :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» آخرین روز سال :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳
» تکه پاره های عاشقانه ی رویا . بخش اول . :: پنجشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۳
» خودکار لعنتی :: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» پاییز ... پادشاه فصل ها :: پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۳
» مرهم :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» سبزیِ قرمه :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
» یگانه :: پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳
» حال :: یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳
» امید :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» تعمیرات :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مجازات :: پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پنجشنبه ای در شکم مادر :: پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳
» این روزها ... جنگ و دیگر هیچ :: جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
» دومین پنجشنبه ی سال جدید :: پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳
» پرسه :: پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳
» مردمان گرم شهر گرم 3 :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢
» مردمانِ گرمِ شهرِ گرم 2 :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» مردمانِ گرمِ شهرِ گرم 1 :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢
» قصه های من و همسایه ی روبرو 7 , قسمت آخر :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» قصه های من و همسایه ی روبرو 6 :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
» فرودگاه :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» نام من ... :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢
» تهران :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» دختر بدقول :: جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢
» معجزه :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
» ماراتن فوری :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» قصه های من و همسایه ی روبرو 5 :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» آشتی کنون :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» قصه های من و همسایه ی روبرو 4 :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» واژه :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» قصه های من و همسایه ی روبرو 3 :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢
» قصه های من و همسایه ی روبرو 2 :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢
» قصه های من و همسایه ی روبرو 1 :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» شایسته :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» استقامت :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» موجود :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» طاقچه :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» آلبالو :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» ماه رمضان :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» سفر :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» لبخند :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» ماراتن هفته ی دوم :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ماراتن هفته ی اول :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ماراتن دو هفته ای :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یک گورخرِ ساده ی راه راه :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» چای شیرین :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» سال نو مبارک :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» کوه :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» جاده :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» مرگ او :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» تردید :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
» بچه ی اول :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» ...دلتنگ :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» و این قلب یخ زده ... :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» دروغ بودن :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» گذشته ... خیلی گذشته :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» خسته :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» سوال کذایی :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» پارازیت 25 :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» خودشیرین :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» عروسکهای پوشالی :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» ویروس :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
» تضاد :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» اهداء عضو ... اهداء زندگی :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» حس سیاه :: جمعه ٤ فروردین ۱۳٩۱
» پارازیت 24 :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» پرسپولیس سرور استقلاااااااااااله :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» آدم بزرگ :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» شب یلدا :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» تپش :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» تعطیلات :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» گستردگی :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» لبخند :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» پارازیت 23 :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» پارازیت 22 :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» سیاهی ها رفتند ؟؟؟ :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تمام :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» انسانِ خوب :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» سفر :: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» مرگ :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» شکنجه :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» روزهای خیلی گند :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» تکرار ... :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» تکرار ... :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» آخرین بار :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» کماکان ابیانه :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» حماقت :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» دوست :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
» پارازیت 21 :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» زلزله :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» پارازیت 20 :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» روزهای خوب :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» آدمهای همیشه طلبکار :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» قصه های خاکستری 1 :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» او :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» پارازیت 19 :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩
» تشکر :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» پارازیت 18 :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» درماندگی :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» ... !!! :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» پارازیت 18 :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» روزمره :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» پارازیت17 :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» پارازیت 16 :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
» تمام :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» تنهایی :: جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸٩
» ادامه ی روز نگار :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» روز نگار :: سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩
» پارازیت 15 :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
» طلا یا مس :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» شبی که راشل از خانه رفت :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» دل نوشته ی واقعی :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» غم نوشته !!! :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» ... :: پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩
» پارازیت 14 :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» توضیح :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» پارازیت 13 :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» همزمانی :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» پارازیت 12 :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قسمت :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» پارازیت 11 :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
» پارازیت 10 :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» وقتی نمی فهمی :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» پارازیت 9 :: جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩
» کو گوش شنوا :: جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩
» پارازیت8 :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» سفر :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» پارازیت7 :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» پارازیت 6 :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» پارازیت5 :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» قدیمی :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸
» پارازیت 4 :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» قدرتِ " نه" گفتن :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» پارازیت 3 :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» شرمندگی :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» پارازیت2 :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» توضیح :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
» پارازیت 1 :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
» بطالت :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
» قضاوت :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» عقده ای :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» احمق پنداری ..... :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» مکاشفه ی مدرن :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» سلام :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸