پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

تعمیرات

                               تنها زمانی کوتاه در کنارِ یکدیگر بودیم                          و پنداشتیم که عشق                          هزاران سال  می پاید.                                                                          یاکاموکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 194 بازدید